จังหวัดลพบุรี

LOPBURI PROVINCE

คำสั่งจังหวัดลพบุรี ที่ 5870/2564 ลงวันที่ 16 พฤศจิกายน 2564 เรื่อง การมอบอำนาจให้รองผู้ว่าราชการจังหวัด ปลัดจังหวัด หัวหน้าส่วนราชการประจำจังหวัด หัวหน้าส่วนราชการบริหารส่วนกลางที่ปฏิบัติงานประจำจังหวัด และนายอำเภอปฏิบัติราชการแทนผู้ว่าราชการจังหวัดลพบุรี