จังหวัดลพบุรี

LOPBURI PROVINCE

คำสั่งจังหวัดลพบุรี ที่ 2969/2564 ลงวันที่ 20 มิถุนายน 2564 เรื่อง มาตรการผ่อนคลายและการกำหนดมาตรการเฝ้าระวัง ป้องกัน ควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ให้เหมาะสมกับสถานการณ์ในพื้นที่