จังหวัดลพบุรี

LOPBURI PROVINCE

คำสั่งจังหวัดลพบุรี ที่ 2822/2564 ลงวันที่ 15 มิถุนายน 2564 เรื่อง ขยายระยะเวลาปิดสถานที่เป็นการชั่วคราว