จังหวัดลพบุรี

LOPBURI PROVINCE

คำสั่งจังหวัดลพบุรี ที่ 2566/2564 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการผู้บริหารเทคโนโลยีสารสนเทศระดับสูงจังหวัดลพบุรี (Provincial Chief Information Officer Committee : PCIO Committee)