จังหวัดลพบุรี

LOPBURI PROVINCE

คำสั่งจังหวัดลพบุรี ที่ 2078/2564 ลงวันที่ 30 เมษายน 2564 เรื่อง ให้เจ้าบ้านหรือผู้ดูแลบ้าน เจ้าของหรือผู้ควบคุมดูแลสถานประกอบการ หรือสถานที่อื่นใด ปฏิบัติตามมาตรการ เพื่อเป็นการเฝ้าระวัง ป้องกัน และควบคุมการแพร่ระบาด ของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)