จังหวัดลพบุรี

LOPBURI PROVINCE

คำสั่งจังหวัดลพบุรี ที่ 1896/2564 ลงวันที่ 19 เมษายน 2564 เรื่อง แต่งตั้งคณะทำงานพิจารณาโครงการก่อสร้างอาคารหรือสิ่งอื่นใดล่วงล้ำลำน้ำ จังหวัดลพบุรี