จังหวัดลพบุรี

LOPBURI PROVINCE

คำสั่งจังหวัดลพบุรี ที่ 1890/2564 ลงวันที่ 17 เมษายน 2564 เรื่อง ปิดสถานที่เป็นการชั่วคราว และกำหนดมาตรการเฝ้าระวัง ป้องกัน ควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)