จังหวัดลพบุรี

LOPBURI PROVINCE

(คณะกรรมการ ก.บ.จ.) เรื่อง การประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อจัดทำแผนพัฒนาจังหวัดลพบุรี 5 ปี (พ.ศ. 2566 – 2567) และแผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 จังหวัดลพบุรี (กิจกรรมครั้งที่ 2)