จังหวัดลพบุรี

LOPBURI PROVINCE

ขอให้ส่วนราชการเปิดรับหนังสือในระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ (http://e-saraban.moi.go.th) ตามที่จังหวัดได้มีหนังสือแจ้งแล้ว เมื่อวันที่ 12 มกราคม 2565