จังหวัดลพบุรี

LOPBURI PROVINCE

ขอเชิญประชุมหารือโครงการต่อยอดบริเวณพื้นที่โครงการพัฒนาลุ่มน้ำป่าสักอันเนื่องมาจากพระราชดำริ จังหวัดลพบุรี