จังหวัดลพบุรี

LOPBURI PROVINCE

การเสนอชื่อบุคคลหรือสถาบันที่สร้างคุณประโยชน์ด้านสิทพิมนุษย์ด้านสิทธิมนุษยชนและสันติภาพเพื่อสมัครเข้ารับรางวัล Fèlix Houphoët-Boigny-UNESCO Peace Prize 2021