จังหวัดลพบุรี

LOPBURI PROVINCE

การตอบแบบสำรวจระดับความพร้อมรัฐบาลดิจิทัลหน่วยงานภาครัฐของประเทศไทย ประจำปี 2564 และขอเรียนเชิญรับฟังการประชุมชี้แจงแนวทางการมอบรางวัลรัฐบาลดิจิทัล ปี 2564