จังหวัดลพบุรี

LOPBURI PROVINCE

เรื่อง ราคากลาง งานซื้อดินธรรมดาปราศจากวัชพืช สำหรับงานปรับปรุงฝายท่าเดื่อ (คลองระบายน้ำห้วยซับเหล็ก) ตำบลนิคมสร้างตนเอง อำเภอเมืองลพบุรี จังหวัดลพบุรี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง