จังหวัดลพบุรี

LOPBURI PROVINCE

เรื่อง รับสมัครเข้ารับสรรหาเพื่อดำรงตำแหน่งเลขาธิการคณะกรรมการ ป.ป.ช.