จังหวัดลพบุรี

LOPBURI PROVINCE

เรื่อง รับสมัครบุคคลภายนอกเพื่อบรรจุสั่งใช้เป็นสมาชิกกองอาสารักษาดินแดน