จังหวัดลพบุรี

LOPBURI PROVINCE

เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการขุดลอกคลองห้วยไผ่ หมู่ที่ 6 บ้านโป่งใต้ ตำบลซับจำปา อำเภอท่าหลวง จังหวัดลพบุรี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)