จังหวัดลพบุรี

LOPBURI PROVINCE

เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงซ่อมแซมอาคารศูนย์จัดเก็บเอกสารทางการทะเบียนจังหวัดลพบุรี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)