จังหวัดลพบุรี

LOPBURI PROVINCE

เรื่อง ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์การสมัครเข้ารับการศึกษาอบรมหลักสูตรประกาศนียบัตรชัั้นสูง การบริหารงานภาครัฐและกฎหมายมหาชน รุ่นที่ 21