จังหวัดลพบุรี

LOPBURI PROVINCE

หนังสือจังหวัดลพบุรี ที่ ลบ 0017.2/ว 4996 ลงวันที่ 25 พฤศจิกายน 2563 เรื่อง ขอซักซ้อมความเข้าใจในการยื่นคำขอข้อมูลข่าวสารของราชการ