จังหวัดลพบุรี

LOPBURI PROVINCE

หนังสือจังหวัดลพบุรีที่ ลบ 0017.2/ว 5014 ลงวันที่ 11 ตุลาคม 2564 เรื่อง ขอความอนุเคราะห์เผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540