จังหวัดลพบุรี

LOPBURI PROVINCE

หนังสือจังหวัดลพบุรีที่ ลบ 0017.2/ว 4182 ลงวันที่ 24 สิงหาคม 2564 เรื่อง ขอความอนุเคราะห์เผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540