จังหวัดลพบุรี

LOPBURI PROVINCE

สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างของที่ทำการปกครองจังหวัดลพบุรี เดือนพฤศจิกายน 2563