จังหวัดลพบุรี

LOPBURI PROVINCE

สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างของที่ทำการปกครองจังหวัดลพบุรี เดือนธันวาคม 2563