จังหวัดลพบุรี

LOPBURI PROVINCE

สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างของสำนักงานปจัดหางานจังหวัดลพบุรี เดือนสิงหาคม 2564