จังหวัดลพบุรี

LOPBURI PROVINCE

ราคากลางงานปรับปรุงซ่อมแซมอาคารศูนย์จัดเก็บเอกสารทางการทะเบียนจังหวัดลพบุรี