จังหวัดลพบุรี

LOPBURI PROVINCE

ประกาศจังหวัดลพบุรี เลขที่ EB.(จ.)07/2564 เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างงานขุดลอดแก้มลิมเขาพระงามพร้อมอาคารประกอบ ตำบลเขาพระงาม อำเภอเมืองลพบุรี จังหวัดลพบุรี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding))