จังหวัดลพบุรี

LOPBURI PROVINCE

ประกาศจังหวัดลพบุรี เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเพื่อบรรจุสั่งใช้เป็นสมาชิกกองอาสารักษาดินแดน