จังหวัดลพบุรี

LOPBURI PROVINCE

ประกาศจังหวัดลพบุรี เรื่อง ประกาศรายชื่อผุู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกเป็นสมาชิกกองอาสารักษาดินแดน