จังหวัดลพบุรี

LOPBURI PROVINCE

ประกาศคณะอนุกรรมการเผยแพร่องค์ความรู้และปลูกจิตสำนึกเรื่องบ้านเมืองสุจริต เรื่อง การประกวดคลิปวิดีโอ “บ้านเมืองสุจริต”