จังหวัดลพบุรี

LOPBURI PROVINCE

เกี่ยวกับจังหวัด

การกำกับติดตามแผนงาน/งบประมาณ

แผนงาน/โครงการ

รายงานการกำกับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 (รอบ 6 เดือน)

รายงานการกำกับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 (รอบ 6 เดือน)

การใช้จ่ายงบประมาณ

แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี 2565

แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี 2564

รายงานผลการดำเนินงานและงบประมาณ

การตรวจสอบรายงานการเงิน สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2564 ของจังหวัดลพบุรี

รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี 2564

รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563