จังหวัดลพบุรี

LOPBURI PROVINCE

เกี่ยวกับจังหวัด

แผนพัฒนาจังหวัดลพบุรี

แผนพัฒนาจังหวัดลพบุรี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561-2565 (ฉบับทบทวน ปี 65)

แผนพัฒนาจังหวัดลพบุรี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561-2565 (ฉบับทบทวน ปี 64)

แผนพัฒนาจังหวัดลพบุรี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561-2565

แผนพัฒนาจังหวัดลพบุรี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561-2564 (ฉบับทบทวน พ.ศ. 2562)

แผนพัฒนาจังหวัดลพบุรี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561-2564

แผนพัฒนากลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนบน 2 (ชัยนาท ลพบุรี สิงห์บุรี อ่างทอง) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561-2564