จังหวัดลพบุรี

LOPBURI PROVINCE

เกี่ยวกับจังหวัด

ข้อมูลผู้บริหาร

คณะผู้บริหาร

นายนิวัฒน์ รุ่งสาคร

ผู้ว่าราชการจังหวัดลพบุรี

นายนิวัฒน์ รุ่งสาคร

ผู้ว่าราชการจังหวัดลพบุรี

 • ศิลปศาสตรบัณฑิต (รัฐศาสตร์) มหาวิทยาลัยรามคำแหง
 • ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต (รัฐศาสตร์) มหาวิทยาลัยรามคำแหง
 • หลักสูตรนายอาเภอ รุ่นที่ ๔๙
 • หลักสูตรนักปกครองระดับสูง รุ่นที่ ๕๕
 • หลักสูตรฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ "การสร้างผู้นาแห่งการเปลี่ยนแปลง (ป.ย.ป. 2/1)'' รุ่นที่ 4
 • หลักสูตรการป้องกันราชอาณาจักร (วปอ.) รุ่นที่ 61
 • ปลัดอำเภอไพรบึง ปลัดอำเภอขุขันธ์ จังหวัดศรีสะเกษ
 • ปลัดอำเภอ อำเภอบางสะพานน้อย จังหวัดประจวบคีรีขันธ์
 • ปลัดอำเภอ อำเภอท่าม่วง จังหวัดกาญจนบุรี
 • เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป สำนักงานเลขานุการกรม กรมการปกครอง
 • หัวหน้ากลุ่มส่วนระบบการปกครองท้องที่ สำนักบริหารการปกครองท้องที่ กรมการปกครอง
 • ป้องกันจังหวัดสมุทรสาคร
 • เลขานุการ สำนักงานผู้ตรวจราชการกรมการปกครอง
 • นายอำเภอหนองมะโมง จังหวัดชัยนาท
 • นายอำเภอบ้านแพ้ว จังหวัดสมุทรสาคร
 • นายอำเภอบางใหญ่ จังหวัดนนทบุรี
 • นายอำเภอกระทุ่มแบน จังหวัดสมุทรสาคร
 • ปลัดจังหวัดสมุทรสาคร
 • รองผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสาคร
 • รองผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรี
 • รองอธิบดีกรมการปกครอง
 • ผู้ตรวจราชการกระทรวงมหาดไทย
 • ผู้ว่าราชการจังหวัดลพบุรี (ปัจจุบัน)

นายศุภภิมิตร เปาริก

รองผู้ว่าราชการจังหวัดลพบุรี

 • วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต (วิศวกรรมโยธา) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล
 • รัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต (การบริหารทั่วไป)  มหาลัยราชภัฏสวนสุนันทา
 • นักปกครองระดับสูง รุ่นที่ ๕๗
 • นักบริหารงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย รุ่น ๓
 • ๑ พฤศจิกายน ๒๕๒๗ นายช่างโยธา ๒ องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย
 • ๒๗ กันยายน ๒๕๓๗ กองควบคุมการก่อสร้างและบำรุงรักษา สำนักงานเร่งรัดพัฒนาชนบท กรุงเทพฯ
 • ๒๖ ธันวาคม ๒๕๔๖ สำนักมาตรการป้องกันสาธารณภัย  กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
 • ๑๓ มิถุนายน ๒๕๔๘ ปฏิบัติราชการหัวหน้าศูนย์ปฏิบัติการกรม (DOC) ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ
 • ๑๑ กันยายน ๒๕๕๒  รักษาการผู้อำนวยการศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ
 • ๓๐ มิถุนายน ๒๕๕๗ รักษาการผู้อำนวยการศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เขต ๑๓ อุบลราชธานี 
 • ๒๑ ตุลาคม ๒๕๕๗ รักษาการนักวิเคราะห์นโยบายและแผนเชี่ยวชาญ  สำนักช่วยเหลือผู้ประสบภัย กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
 • ๓ ธ.ค. ๒๕๖๒ - ๑ พ.ย. ๒๕๖๓ รองผู้ว่าราชการจังหวัดตาก
 • ๒ พ.ย. ๒๕๖๓ - ปัจจุบัน รองผู้ว่าราชการจังหวัดลพบุรี

นายศุภภิมิตร เปาริก

รองผู้ว่าราชการจังหวัดลพบุรี

นายสุภกิณห์ แวงชิน

รองผู้ว่าราชการจังหวัดลพบุรี

นายสุภกิณห์ แวงชิน

รองผู้ว่าราชการจังหวัดลพบุรี

นายวชิระ เกตุพันธุ์

รองผู้ว่าราชการจังหวัดลพบุรี

นายวชิระ เกตุพันธุ์

รองผู้ว่าราชการจังหวัดลพบุรี

สายตรงผู้บริหาร

ทำเนียบผู้ว่าราชการจังหวัด

พระนาม / นาม ผู้ดำรงตำแหน่งผู้ว่าราชการจังหวัดลพบุรี

ลำดับชื่อ – สกุลเริ่มดำรงตำแหน่งสิ้นสุดการดำรงตำแหน่ง
1พระยาพิสุทธิธรรมธาดาพ.ศ.2442พ.ศ.2455
2พระยาสุนทรสงครามพ.ศ.2455พ.ศ.2457
3พระยานครพระรามพ.ศ.2457พ.ศ.2460
4พระยาพิษณุโลกบุรีพ.ศ.2460พ.ศ.2464
5อำมาตย์เอกพระยาวิเศษไชยชาญพ.ศ.2464พ.ศ.2466
6พ.ต.อ.พระยากำจัดโสณฑ์ทุจริตพ.ศ.2466พ.ศ.2469
7พระยานายกนรชนพ.ศ.2469พ.ศ.2470
8อำมาตย์โทพระบริหารเทพธานีพ.ศ.2470พ.ศ.2473
9พระยาเพ็ชรอภิบาลพ.ศ.2473พ.ศ.2476
10พระยาอาณาจักรบริบาลพ.ศ.2476พ.ศ……..
11หลวงทำนักนิกรชนพ.ศ.2476พ.ศ.2478
12หลวงสฤษฎิ์สาราลักษณ์พ.ศ.2478พ.ศ.2479
13พ.ต.ต.หลวงอัศวินศิริวิลาศพ.ศ.2479พ.ศ.2480
14พ.ต.หลวงยุทธสารประสิทธิ์ 21 มิถุนายน พ.ศ.2480พ.ศ.2481
15พ.อ.พระพิชัยศรแผลงพ.ศ.248118 เมษายน พ.ศ.2482
16หลวงโยธีพิทักษ์4 ธันวาคม พ.ศ.2482พ.ศ.2483
17ร.อ.ขุนชาญ ใช้จักร ร.น.19 กรกฎาคม พ.ศ.2483พ.ศ.2485
18พ.ต.ขุนทอง สุนทรแสงพ.ศ.2485พ.ศ…….
19นายศักดิ์ ไทยวัฒน์1 พฤษภาคม พ.ศ.2485พ.ศ.2488
20นายชม ชาตินันท์7 กรกฎาคม พ.ศ.24881 ตุลาคม พ.ศ.2489
21ขุนบุรีภิรมย์กิจ16 ตุลาคม พ.ศ.248918 สิงหาคม พ.ศ.2490
22หลวงศรีนราศัย22 สิงหาคม พ.ศ.24905 ธันวาคม พ.ศ.2491
23นายศักดิ์ ไทยวัฒน์7 ธันวาคม พ.ศ.249128 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2494
24นายชลอ วนะภูติ14 มกราคม พ.ศ.24943 เมษายน พ.ศ.2496
25นายสวัสดิ์ พิบูลนครินทร์3 เมษายน พ.ศ.24967 ธันวาคม พ.ศ.2500
26นายสันต์ เอกมหาชัย6 สิงหาคม พ.ศ.250030 สิงหาคม พ.ศ.2502
27นายยุทธ หนุนภักดี30 สิงหาคม พ.ศ.250230 กันยายน พ.ศ.2510
28พล.ต.ต.สามารถ วายวานนท์1 ตุลาคม พ.ศ.251030 กันยายน พ.ศ.2515
29นายฉลอง วัชรากร1 ตุลาคม พ.ศ.251530 กันยายน พ.ศ.2519
30พล.ต.วิทย์ นิ่มนวล1 ตุลาคม พ.ศ.251923 กรกฎาคม พ.ศ.2520
31นายเชาวน์วัศ สุดลาภา24 กรกฎาคม พ.ศ.252030 กรกฎาคม พ.ศ.2522
32นายโชดก วีรธรรม พูลสวัสดิ์1 กันยายน พ.ศ.252220 เมษายน พ.ศ.2524
33นายวิธาน สุวรรณทัต25 เมษายน พ.ศ.252430 กันยายน พ.ศ.2527
34นายชิต นิลพานิช1 ตุลาคม พ.ศ.252731 มีนาคม พ.ศ.2530
35นายเอนก โรจนไพบูลย์1 พฤศจิกายน พ.ศ.253031 ตุลาคม พ.ศ.2532
36เรืออากาศตรีประกฤติ ร่วมวงศ์1 พฤศจิกายน พ.ศ.253230 กันยายน พ.ศ.2534
37นายวิเชียร เปาอินทร์1 ตุลาคม พ.ศ.253430 กันยายน พ.ศ.2537
38นายมนุชญ์ วัฒนโกเมร1 ตุลาคม พ.ศ.253730 กันยายน พ.ศ.2542
39นายทวีศักดิ์ เวียงวิเศษ1 ตุลาคม พ.ศ.254230 เมษายน พ.ศ.2545
40นายชนินทร์ บัวประเสริฐ1 พฤษภาคม พ.ศ.254530 กันยายน พ.ศ.2546
41นายปริญญา อุดมทรัพย์1 ตุลาคม พ.ศ.254630 กันยายน พ.ศ.2547
42นายวิชัย ศรีขวัญ1 ตุลาคม พ.ศ.254712 พฤศจิกายน 2549
43นายสุวัฒน์ ตันติพัฒน์13 พฤศจิกายน 254930 กันยายน 2550
44นายจารุพงศ์ พลเดช1 ตุลาคม 255030 กันยายน 2552
45นายฉัตรชัย พรหมเลิศ1 ตุลาคม 255230 กันยายน 2555
46นายพิเชษฐ ไพบูลย์ศิริ8 ตุลาคม 25551 ตุลาคม 2556
47นายธนาคม จงจิระ2 ตุลาคม 255630 กันยายน 2558
48นายภานุ แย้มศรี1 ตุลาคม 255830 กันยายน 2560
49นายสุปกิต โพธิ์ปภาพันธ์1 ตุลาคม 2560 30 กันยายน 2563
50นายนิวัฒน์ รุ่งสาคร1 ตุลาคม 2563ปัจจุบัน