จังหวัดลพบุรี

LOPBURI PROVINCE

ข่าวสาร & กิจกรรม

เผยแพร่ความรู้ พรบ. ข้อมูลข่าวสารของราชการ

หนังสือจังหวัดลพบุรี ที่ ลบ 0017.2/ว 5484 ลงวันที่ 24 ธันวาคม 2563 เรื่อง ขอความอนุเคราะห์เผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540

หนังสือจังหวัดลพบุรี ที่ ลบ 0017.2/ว 5484 ลงวันที่ 24 ธันวาคม 2563 เรื่อง ขอความอนุเคราะห์เผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540

หนังสือจังหวัดลพบุรี ที่ ลบ 0017.2/ว 4996 ลงวันที่ 25 พฤศจิกายน 2563 เรื่อง ขอซักซ้อมความเข้าใจในการยื่นคำขอข้อมูลข่าวสารของราชการ

หนังสือจังหวัดลพบุรี ที่ ลบ 0017.2/ว 4927 ลงวันที่ 18 พฤศจิกายน 2563 เรื่อง ขอความอนุเคราะห์เผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540

หนังสือจังหวัดลพบุรี ที่ ลบ 0017.2/ว 4560 ลงวันที่ 29 ตุลาคม 2563 เรื่อง ขอความอนุเคราะห์เผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540

หนังสือจังหวัดลพบุรี ที่ ลบ 0017.2/ว 4331 ลงวันที่ 9 ตุลาคม 2563 เรื่อง ขอความอนุเคราะห์เผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540