จังหวัดลพบุรี

LOPBURI PROVINCE

คณะกรรมการบริหารงานจังหวัดแบบบูรณาการ (ก.บ.จ.) จังหวัดลพบุรี

การประชุมคณะกรรมการบริหารงานจังหวัดแบบบูรณาการ (ก.บ.จ.) จังหวัดลพบุรี

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564