จังหวัดลพบุรี

LOPBURI PROVINCE

โรงพยาบาลบ้านหมี่