จังหวัดลพบุรี

LOPBURI PROVINCE

แขวงทางหลวงลพบุรีที่ ๑