จังหวัดลพบุรี

LOPBURI PROVINCE

สำนักงานสวัสดิการและค้ืุมครองแรงงานจังหวัดลพบุรี