จังหวัดลพบุรี

LOPBURI PROVINCE

สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ลพบุรี