จังหวัดลพบุรี

LOPBURI PROVINCE

สำนักงานพลังงานจังหวัดลพบุรี

หน้าที่ 2 ผู้มาประชุมลำดับที่ 57 แก้ไขชื่อเป็น นายทนงศักดิ์
หน้าที่ 4 ระเบียบวาระ 1.1 แนะนำข้าราชการฯ ลำดับที่ 7 แก้ไขหน่วยงานเดิมเป็น สำนักงานนโยบายและแผนพลังงาน