จังหวัดลพบุรี

LOPBURI PROVINCE

สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดลพบุรี