จังหวัดลพบุรี

LOPBURI PROVINCE

สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดลพบุรี