จังหวัดลพบุรี

LOPBURI PROVINCE

สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ลพบุรี