จังหวัดลพบุรี

LOPBURI PROVINCE

สำนักงานจัดหางานจังหวัดลพบุรี

สำนักงานจัดหางานจังหวัดลพบุรี ขอแก้ไขรายงานการประชุมฯ ครั้งที่ 2/2565 เมื่อวันศุกร์ที่ 25 ก.พ.2565 ดังนี้
– หน้าที่ 2 (ผู้มาประชุม) ลำดับที่ 47 แก้ไข นามสกุล จาก มีศรี เป็น มีศิริ
– หน้าที่ 41 บรรทัดที่ 1 (ข้อ 4 มิติด้านรายได้-หน่วยงานสนับสนุน) แก้ไขชื่อหน่วยงาน จาก จัดหางานจังหวัดลพบุรี เป็น สำนักงานจัดหางานจังหวัดลพบุรี