จังหวัดลพบุรี

LOPBURI PROVINCE

สำนักงานจัดหางานจังหวัดลพบุรี

ขอแก้ไขชื่อผู้มาประชุม หน้าที่ 2 ลำดับที่ 49 นางสุนิธิต มีดา ขอแก้ไขเป็น นางสุนิมิต มีดา (แทน) จัดหางานจังหวัดลพบุรี
ขอขอบคุณล่วงหน้ามา ณ โอกาสนี้