จังหวัดลพบุรี

LOPBURI PROVINCE

สำนักงานจัดหางานจังหวัดลพบุรี

สำนักงานจัดหางานจังหวัดลพบุรี ขอแก้ไขรายงานการประชุม หน้าที่ 2 บรรทัดที่ 19 “แก้นามสกุลของผู้มาประชุม ลำดับที่ 50. นางกันยารัตน์ วาบเกษ เป็น นางกันยารัตน์ วามเกษ”