จังหวัดลพบุรี

LOPBURI PROVINCE

สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดลพบุรี