จังหวัดลพบุรี

LOPBURI PROVINCE

สถานีอุตุนิยมวิทยาลพบุรี