จังหวัดลพบุรี

LOPBURI PROVINCE

ศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา 6