จังหวัดลพบุรี

LOPBURI PROVINCE

ที่ทำการปกครองอำเภอโคกสำโรง