จังหวัดลพบุรี

LOPBURI PROVINCE

ที่ทำการปกครองอำเภอเมืองลพบุรี